"Loading..."

Bilgenç Okulundayaşayarak öğrenme prensibinin bir gereği olarak Fen Laboratuvarı, Teknoloji Tasarım Laboratuvarı, Bilişim ve Yazılım Laboratuvarı öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulaması için hizmetindedir. Bu laboratuvarların her biri öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak tasarlanmış olup, bilgi birikimlerine yeni alt yapılar oluşturabilecekleri ortamlardır.

Teknoloji ve Fen Laboratuvarı

Fen Bilimleri dersinin amacı: günümüz yüzyılında derste elde edilen bilgi ve becerileri bilim, teknoloji ve toplum ile harmanlayarak öğrenilen bilgileri kullanabilen, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözme becerilerini kullanabilen ve aktif öğrenmeyi sağlayarak yeteneğine sahip, çağın teknolojisini etkin biçimde kullanarak ve bu teknolojiyi bilimle sentezleyebilen bireyler yetiştirmektir. Son teknolojik yenilikler ışığında artık öğrencilere bilgiyi kazandırmak değil öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını keşfetmesi ve bilgiyi kullanmaları önemli hale gelmiştir.

Fen bilimleri dersinin en önemli işlevi bireylerin fen-mühendislik uygulamaları hakkında bilinçlenmeleri ve gelecek nesillerde bilim okur-yazarlığı kazanmalarıdır. Okullarda fen derslerinde bilimsel bilgileri bilme ve anlama, araştırma ve keşfetme, tasarlama ve yaratma, değer verme, kullanma ve uygulama becerilerinin kazandırılmasına dikkat edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz için en doğru öğrenme biçimi yaparak, yaşayarak, öğrenerek öğretmen rehberliğinde bilgiye ulaşmalarıdır. Okulumuzun fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler. Öğrencilerimizin doğaya olan sevgi ve saygılarını arttırarak deneysel çalışmalarla kazandıkları bilgi ve becerileri onların tüm hayatları boyunca rehberlik edeceğine inanıyoruz.

Amaçlar,

Bilgenç Koleji olarak, öğrencilerimizin öğretmen rehberliğinde gözlem yapma, fikir üretme ve yorum yapma gibi becerilerini geliştirerek bilgiye ulaşmalarını sağlamak temel hedeflerimizdendir. Bilgenç koleji öğrencileri, fen bilimleri laboratuvarında bilimsel yöntemleri kullanarak öğrenilen soyut bilgileri somut yaşantılara öğretmen rehberliği eşliğinde dönüştürerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin temelini atarlar. Fen, matematik ve mühendislik alanlarını ortak sentezleyerek projeler üretirler. Öğrencilerimizin aktif öğrenme sürecinde en etkili öğrenme yöntemlerimizden birisi laboratuvar yaklaşımlı yöntemler olduğu söylenebilir.

Yaklaşımımız:

  • Öğrencilerimize soyut kavramları somut materyallerle deneyim kazandırmak ve görsellerle desteklemek,
  • Bilimin özünü kavrayabilmeleri için, ihtiyaç duyulan çalışma ve yöntemleri, problem çözme, inceleme ve genelleme yapma becerilerini öğrencilere kazandırarak bireysel gelişime katkı sağlamak,
  • Öğrencilerimizin kazandıkları pratik deneyimleri geniş bir alanda kullanabilecekleri özel yeteneklerinin gelişmesini kolaylaştırmak, bu yetenekler ışığında onları yönlendirmek ve yapılan
  • çalışmalardan zevk alarak öğrencilerimizin bilime ve teknolojiye olan tutumlarını değiştirmek
  • Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak, hayata bakış açılarını genişletmek.
  • Eğitim hayatları boyunca edinecekleri fen bilimlerine dair bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak, geleceğimizin temellerini sağlamlaştırmak.
  • Laboratuvar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme becerisi kazandırmak ve takım çalışmasına uygun davranışlar. sergilemelerini sağlamak, bu sayede öğrencilerimizin hayata daha sağlam ayaklarla basabilmesine ön ayak olmak.

Fen, matematik ve mühendislik alanlarını ortak sentezleyerek özgün projeler üretmelerini sağlamak

Hedefler

Okulumuzun vizyonuna uygun olarak akademik başarısı yüksek, yaşam boyu öğrenen, laboratuvar derslerinde edindiği bilgi ve beceriyi farklı alanlara transfer edebilme kabiliyetine sahip çocuklar yetiştirmektir.

Bundan hareketle öğrencilerimize fen derslerini sevmelerini ve iyi bir teknoloji okur-yazarı olmalarını sağlayacak deneyler yapmalarını sağlıyoruz.

Kazanımlarımız:

• Öğrencilerimizin laboratuvar araç-gereçlerini etkili bir biçimde kullanma becerilerini geliştirerek fen bilimleri ile ilgili kavramları yaşayarak öğrenmeleri sağlamak.